תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין "אלפים" – ד"ר כנרת שרפי ויעל ויסוצקי באמצעות אתר האינטרנט Alefim.com (להלן: "האתר") לבין לקוחותיו (להלן: "הלקוח") בכפוף לכללי תקנון זה.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן:

1. *כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר ובתוכן המאוחסן  בו שייכות לד"ר כנרת שרפי ויעל ויסוצקי, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת או הוסכם מפורשות אחרת.

* למעט הצילומים שהשימוש בהם נעשה באישור מהאתרים:  pexels.com, unsplash.com

ד"ר כנרת שרפי ויעל ויסוצקי – "אלפים" רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו.

2. ד"ר כנרת שרפי ויעל ויסוצקי – "אלפים" רשאיות לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש ו/או בחלקם בכל עת, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.

3. "אלפים" תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת המשתמשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות שכזו.

4. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי פרטני. במידה ויש קושי הנובע מסיבה רפואית ו/או רגשית יש לפנות לבירור וטיפול מקצועי.

הצהרות והתחייבויות המשתמשים

המשתמשים מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

1. לנהוג על פי תנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.

2. . ההרשאה לגישה לתכנים באתר לאחר התשלום הינה אישית בלבד ולא ניתנת להעברה. העברת ההרשאה לאדם אחר תחשב להפרה של תנאי השימוש באתר ותביא לחסימה מיידית של ההרשאה ללא החזר כספי.
מנוי קבוצתי לגן/כיתה מעניק הרשאה רק להורי הגן ומנהלת הגן. הוספה של חברים אחרים לקבוצה מהווה הפרה של תנאי השימוש, גם אם מכסת הקבוצה מאפשרת זאת.

3.  הם לבדם יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם להם ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע להם כי ד"ר כנרת שרפי ויעל ויסוצקי – "אלפים" לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.

3. לא להעתיק ו/או להפיץ חלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא אם נרשם אחרת.

4. תכנים חינמיים – ניתן להשתמש בתכנים החינמיים של "אלפים" לשימושכם האישי עם מתן קרדיט.

5. אין להעתיק ו/או להפיץ חלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו לצורך מסחרי / עסקי אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מד"ר כנרת שרפי ויעל ויסוצקי – "אלפים".

מדיניות פרטיות

אתר "אלפים" מכבד את פרטיות המשתמשים בו. להלן תנאי מדיניות הפרטיות של האתר:

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שמסרת ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתר.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר ""אלפים" יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

* לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .

* לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

* לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

* לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

* כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר זה או באתרים אחרים, לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

ההרשמה לאתר מהווה גם רישום לרשימת הדיוור של "אלפים" לקבלת מידע על פרסומים ושירותים חדשים באתר. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות הסרת פרטיך מרשימת הדיוור.

לא נמסור את פרטיך האישיים לאף גורם חיצוני, למעט במקרים המפורטים להלן.

מסירת מידע לצד שלישי

במקרים המפורטים להלן:

* אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.

* אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

* אם "אלפים " – ד"ר כנרת שרפי ויעל ויסוצקי ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מתקדמים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אפשר לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שלך איך מפעילים אפשרות זו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל המייל שלנו contact@lidorw6.sg-host.com.

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

הזמנות באתר

הרשמה ורכישה באמצעות האתר יתבצעו בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי.מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר בקשת אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת "אלפים".

הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה ו"אלפים" יאשרו את השינוי.

המחירים באתר כוללים מע"מ (אלא אם צוין אחרת).

אספקת השירות שהוזמן

תשלום עבור השירות וההרשמה יעשה מראש.

בכל מקרה אספקת השירות תבוצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהשירות יסופק.

אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

תשלום

התשלום באתר מתבצע באמצעות שירות  PAYPAL או כרטיס אשראי דרך אתר סליקה מאובטח ("משולם" ו"חשבונית ירוקה"). פרטי כרטיס האשראי אינם מוחזקים בשום שלב באתר "אלפים".

ההרשמה לאתר מהווה הסכמה לקבלת חשבונית מס / קבלה דיגיטלית.

"אלפים" – ד"ר כנרת שרפי ויעל ויסוצקי שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מחיר השירות ו/או לסיים מבצעי הנחה והטבות ללא הודעה מוקדמת.

ביטול עסקה ע"י הלקוח: 

בהתאם לחוק הגנת הצרכן לא יינתן החזר כספי על מנויים לאתר בהם יש גישה לכל תוכן שניתן לשכפל, להעתיק או להקליט, כגון מדריכים, הרצאות, פעילויות וכד'.

במקרה של רכישת קורס ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות (הקורס). 

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן) הלקוח רשאי לבטל את העסקה על ידי הודעה בכתב ל"אלפים" בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה.

ביטול השתתפות בקורס ייעשה באמצעות הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל שלנו. 

במקרה של ביטול פחות מ 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס – יוחזר התשלום בניכוי דמי ביטול. 

שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם (סעיפים 14ג- 14 ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981). 

במקרה והיה הביטול לאחר שהוחל בקורס יהיה חייב הלקוח לשלם ל"אלפים" גם את החלק היחסי ממחיר העסקה בגין החלק היחסי בקורס שאותו צרך.

ביטול עסקה ע"י האתר

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

* במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת השירות, בפרטיו, במחירו או כל פרט בפרסום השירות.

* האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור/מתחזה או כלקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

* במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

התחייבות הגולש

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה ואספקת השירות.

שירות לקוחות

בשאלות לגבי האתר, פעילותו והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך שלושה ימי עסקים. 

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה השיפוטית המוסמכת.

תוכנית אלפים אישית ללא הגבלת זמן  
299 ש״ח בלבד 

18749
Scroll to Top